“Smart Makeover”

  •  หลักสูตรอบรม สร้างความโดดเด่นด้านเสียงและบุคลิกสำหรับนักบริหาร

    เรียนรู้ศาสตร์แห่งพลังเสียง การใช้ลีลาท่าทาง การสร้างความประทับใจด้วยศัพยภาพภายใน ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง ถูกจังหวะ ถูกอารมณ์ สร้างความมั่นใจให้คุณโดดเด่นเป็นที่จดจำ โดยมืออาชีพ...เพื่อมืออาชีพStar Maker Event


Our Courses