“Star on Stage by Kru Ouan”

  •  หลักสูตรเสริมเทคนิคการร้องและลีลาโดย “ครูอ้วน” มณีนุช เสมรสุต 

    เรียนรู้เทคนิคการร้อง การใช้เสียง และลีลา โดยครูอ้วน และทีมงาน และทีมอาจารยิเศษ ครบถ้วนทุกเนื้อหาในหลักสูตร และใช้วิธีการสอนที่เป้นมาตรฐานเดียวกันกับครูอ้วนStar Maker Event


Our Courses