Future Simple Tense

16 ธันวาคม 2557 เวลา 21:53 น. |  (41147 view)

         ประโยคบอกอนาคต เป็นหนึ่งใน tense พื้นฐานที่พวกเราต่างก็เคยเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็ก เรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่า ว่าความจำยังดีอยู่หรือเปล่า แล้วที่ใช้ๆกันอยู่มันถูกต้องหรือเปล่าด้วย

Future Simple Tense มีโครงสร้างพื้นฐานคือ

Subject + will, shall + Verb 1

*will กับ shall ใช้ต่างกันอย่างไร

          การใช้ will สามารถใช้ได้กับประธานทุกรูปแบบ แต่ shall สามารถใช้งานกับประธานที่เป็นบุรุษที่ 1 (I และ we) เท่านั้น แต่ถ้าใช้กับ you จะเป็นการสั่งคนที่กำลังพูดด้วย เช่น you shall come back at 6. เธอจะต้องกลับมาตอน 6 โมง เป็นต้น

 

วิธีการใช้ future simple tense

1. ใช้กับเหตุการณ์ หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมักมีคำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงเวลาอนาคตประกอบอยู่ในประโยคด้วย

ตัวอย่างประโยคเช่น         

I shall take a bus to the police station. ฉันจะนั่งรถเมล์ไปที่สถานีตำรวจ

The carpool will arrive in a few minutes. รถรับส่งจะมาภายในไม่กี่นาทีนี้แหละ

2. ใช้ในประโยคที่มีกริยา 2 ตัว โดยใช้ Future Simple Tense กับกริยาที่อยู่หน้าคำเชื่อม และใช้ Present Perfect Tense หรือ Present Simple Tense กับกริยาที่อยู่หลังคำเชื่อม

ตัวอย่างประโยคเช่น

I shall play computer games after I have finished my work. ฉันจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์หลังจากที่ทำงานเสร็จสิ้น

We will buy a mansion if we get rich. เราจะซื้อคฤหาสน์ถ้าเราร่ำรวยขึ้นมา

 

*เรายังสามารถใช้ “to be going to” แทน will และ shall ได้ด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้

1. แสดงความตั้งใจ

I am going to go to Chiangmai next week. = ฉันจะไปเชียงใหม่อาทิตย์หน้า

2. แสดงการคาดคะเน

I think it’s going to rain. = ฉันคิดว่าฝนมันจะตก

3. แสดงข้อความที่คาดว่าจะเป็นจริงแน่นอน

She is going to win the race. = เธอจะต้องชนะการแข่งขันแน่ๆเลย

 

          เป็นยังไงกันบ้าง...แน่ใจใช่ไหมว่าไม่ได้เข้าใจอะไรผิดหรือใช้ผิดมาตลอด ถ้าใช้ถูกต้องกันก็ขอแสดงความยินดีด้วย ส่วนใครที่ยังใช้ผิดกันอยู่ก็อย่างลืมจำไปปรับแก้กันด้วยละ...